ചിത്രങ്ങള്‍

First Kerala Bloggers Meet Kochi
http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615

ilug-tvm കൂട്ടം കനകക്കുന്ന് പാലസില്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്നപ്പോള്‍

14-03-08 ന് ബാര്‍ട്ടണ്‍ഹില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജില്‍

9-2-08 ല്‍ നടന്ന എസ്എംസി തിരുവനന്തപുരം ഒത്തുചേരല്‍

Mrs.വിശ്വപ്രഭ, സു, കേരളഫാര്‍മര്‍, D/o വിശ്വം, അതുല്യ, മുല്ലപ്പൂ

കുളിക്കുവാനും നനക്കുവാനും സൌകര്യം

കുളങ്ങള്‍ മാലിന്യങ്ങളും സോപ്പ് വെള്ളവും നിറച്ച് നിറുത്തിയാല്‍ എവിടെ കിട്ടും കുടിവെള്ളം?

ഇത് അമേരിക്കയിലെ അരിസോണ. ഇവിടെ മലിനജലം ശുദ്ധീകരിച്ച് ഭൂഗര്‍ഭജലം പരിപാലിക്കുന്നു.

Advertisements
%d bloggers like this: